KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

9.11.2022 / Arşiv

KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

DSİ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ

DSİ 12 Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1129521

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DSİ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ

b) Adresi

:

SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3523362850 - 3523362857

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DSİ 12 Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

31 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi Mal Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Merkez Ambarları : Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan/KAYSERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Koruyucu Giyim Eşyası malzemeleri, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) Merkez Ambarları: Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan/KAYSERİ adresine tek partide teslim edilecektir. Ancak, DSİ ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Genel Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

İdarece işe başlama talimatının yükleniciye tebliğ edildiği tarihtir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.11.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, Teknik Şartname ekindeki "Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası Malzemeleri Bilgi/ Sual Formu"?nu (EK-4) ihaleye sunacağını beyan edecektir. Bu husus Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında belirtilecektir. Yeterlik Bilgileri Tablosunun Diğer Belgeler satırında Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası Malzemeleri Bilgi /Sual Formunu (EK-4) ihaleye sunacağını beyan etmeyen istekliler ihale dışı bırakılarak teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) ve Giyim Eşyası Malzemeleri Bilgi Formu (EK-4) yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.